SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Požární řád

vyhláška č. 1/2002
Požární řád města Písek

Zastupitelstvo města Písku vydává podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích,  ve  znění pozdějších předpisů  a  § 29 odst. 1 písm. o)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  zákon  o PO) dne 2. května 2002 tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád upravuje organizaci a zásady požární ochrany ve městě Písku (dále jen město), určuje povinnosti právnických a fyzických osob v oblasti požární ochrany na území města, vymezuje činnosti osobám pověřeným zabezpečováním požární ochrany města a vztah k těmto osobám.

Čl. 2

Organizace požární ochrany

Za požární ochranu města odpovídá město. K zajištění požární ochrany (dále jen PO) město

 

a)       zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách; v čele JSDH stojí velitel JSDH;

b)       pověřuje zaměstnance zařazeného do Městského úřadu Písek odpovědností za zajištění provozuschopnosti a akceschopnosti JSDH a za organizaci preventivně výchovné činnosti;

c)       organizuje preventivně výchovnou činnost;

d)       pověřuje komisi dopravní a branně bezpečnostní, zřízenou radou města, projednáváním výroční zprávy o PO ve městě, včetně projednávání zprávy o činnosti JSDH;

e)       projednává stav PO města v radě města pololetně a vždy po závažných požárech ve městě, v zastupitelstvu města nejméně jednou ročně.

 

Část II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 3

Činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

Zaměstnanec Městského úřadu Písek

a)       navrhuje a zabezpečuje vybavení JSDH, zřízené městem, a členů těchto jednotek potřebným materiálem;

b)       odpovídá za účelné financování na úseku PO v rámci schvalovaného rozpočtu města;

c)       podílí se na vyhlášení cvičného poplachu pro JSDH, zřízené městem, kontroluje funkčnost požární techniky těchto JSDH;

d)       zodpovídá za řádné využití objektů PO včetně zajištění údržby, provádí kontrolní činnost na úseku PO ve vztahu k JSDH;

e)       zpracovává stanovenou dokumentaci PO města podle platných právních předpisů;

f)         organizuje preventivně výchovnou činnost na území města;

g)       na základě žádostí nebo připomínek právnických osob, podnikajících fyzických osob nebo fyzických osob poskytuje metodickou pomoc při zajišťování požární ochrany;

h)       plní další povinnosti specifikované v náplni pracovní činnosti.

 

Čl. 4

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech

nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby

a)       Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny respektovat podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb. o PO, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy majícími vztah k PO.

b)       Další podmínky požární bezpečnosti jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.

 

2. Fyzické osoby (občané)

a)       Fyzické osoby jsou povinny

-    počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení;

-    zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení;

-    plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech;

-    obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem;

-    vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce;

-    oznamovat bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje územní odbor Písek (dále jen HZS) každý požár vzniklý při činnostech, které vykonávají, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají;

-    dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

b)       Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

c)       Fyzická osoba nesmí

-    vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO nebo zneužít linku tísňového volání;

-    provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy;

-    poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení;

-    omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku;

-    používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek PO;

-    provádět vypalování porostů.

 

d)       Podmínky požární bezpečnosti u fyzických osob jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.

 

3. Pořadatelé organizující akce

Pořadatelé organizující akce, kterých se účastní větší počet osob, jsou povinni se řídit nařízením Okresního úřadu Písek č. 21/1996 z 15. června 1996. Po skončení platnosti nařízení okresního úřadu pořadatelé plní povinnosti stanovené obdobným nařízením Jihočeského kraje, které stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

 

4. Osobní pomoc při zdolávání požáru

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

 

a)       provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob;

b)       uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření;

c)       ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení;

d)       poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky PO nebo města.

 

5. Věcná pomoc při zdolávání požáru
Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky PO nebo města poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

 

Čl. 5

Způsob nepřetržitého zabezpečení PO ve městě

 

1.       Město pro nepřetržité zabezpečení PO zřizuje tyto JSDH

a)       Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Písek;

b)       Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hradiště;

c)       Jednotku sboru dobrovolných hasičů Nový Dvůr;

d)       Jednotku sboru dobrovolných hasičů Semice;

e)       Jednotku sboru dobrovolných hasičů Smrkovice.

 

2.       Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely města je zajištěna

a)       nepřetržitou službou Městské Policie Písek, prostřednictvím které se vyhlašuje pohotovost JSDH města Písek;

b)       akceschopností JSDH, zřízené městem.

 

3.       Město ověřuje alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno, vyhlášením cvičného požárního poplachu JSDH. Od kontroly se upustí u těch JSDH, jejichž doba výjezdu byla v roce ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu.

Čl. 6

Specifikace JSDH zřízené městem

 

1.       JSDH, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly.

 

a)       mimo svůj územní obvod

 

Název jednotky PO

Kategorie jednotky PO

Minimální početní stav

Vybavení jednotky PO

 

JSDH města Písek

 

JPO III

 

19

 

-  Cisterna automobilová stříkačka LIAZ 101.860 CAS 25,

-  Dopravní automobil AVIA 31 K/5,

-  Přívěsná přenosná stříkačka PPS 12,

-  Přenosná stříkačka PS 12,

-  Plovoucí motorová přenosná stříkačka PLOVČER MAXI,

-  Plovoucí motorová přenosná stříkačka PLOVČER 800,

-  Elektrogenerátor ELEMAX 2,6 kVA,

-  Nafukovací člun DINGHY 500 se závěsným motorem SUZUKI DT 15 C,

-  Rybářská pramice s úpravou pro hasiče,

-  Izolační dýchací přístroj PLUTO – 4 soupravy,

-  Vozidlová radiostanice – 1 souprava,

-  Přenosná radiostanice – 3 soupravy,

-  Mobilní telefon – 6 souprav.

 

b)       ve svém územním obvodu

 

Název jednotky PO

Kategorie jednotky PO

Minimální početní stav

Vybavení jednotky PO

 

JSDH Hradiště

 

JPO V/2

 

13

 

-  Nákladní automobil AVIA 21/N valník s plachtou,

-  Přívěsná přenosná stříkačka PPS 12.

 

JSDH Nový Dvůr

 

JPO V/1

 

9

 

-  Dopravní automobil AVIA 31 K/4,

-  Přívěsná přenosná stříkačka PPS 12.

 

JSDH Semice

 

JPO V/2

 

13

 

-  Skříňový automobil AVIA 31/N – SPO pro přepravu osob,

-  Přívěsná přenosná stříkačka PPS 12.

 

JSDH Smrkovice

 

JPO V/2

 

13

 

-  Dopravní automobil AVIA DVS 12 A 30,

-  Přenosná stříkačka PPS 12.

 

 

2.       Členové JSDH vykonávají službu v těchto jednotkách na základě Dohody o členství v JSDH.

Čl. 7

Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky

pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1.       Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávajícími vodovodními řády veřejné vodovodní sítě osazenými podzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém území města kromě části města Písek – Nový Dvůr. Hydranty jsou označeny orientačními tabulkami, které jsou umístěny na viditelných místech. Seznam míst s pravidelně odkalovanými podzemními hydranty obsahuje příloha č. 3 tohoto požárního řádu.

 

2.       Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu (ke dni vydání vyhlášky Vodovody a kanalizace jižní Čechy a. s. divize Prácheňsko).

Čl. 8

Další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky

pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

Katastrální území

Název zdroje vody pro hašení požárů

Správce zdroje vody

Písek

řeka Otava

Povodí Vltavy a. s. Praha

rybníky Tichávek, Bašta, Beran

Český rybářský svaz, 1. Český rybářský spolek v Písku

Šarlatský rybník, Malý a Velký Hánovec

Blatenská ryba spol. s r.o.

Nový Dvůr

rybník Dlouhý a vodní plocha čís. parc. 679/2

Sbor dobrovolných hasičů Nový Dvůr

Purkratice

rybníky Nádvorní, Prostřední a Topělecký

Blatenská ryba spol. s r.o., Blatná

Semice

vodní plocha na Flekačkách čís. parc. 258/8, Na Drahách čís. par. 68/2,

Sbor dobrovolných hasičů Semice

Smrkovice

vodní plocha čís. parc. 48/16, vodní plocha čís. parc. 665/4

Sbor dobrovolných hasičů Smrkovice

 

Čl. 9

Seznam ohlašoven požárů

1.       Ve městě Písku jsou tyto ohlašovny požáru

 

Katastrální území

Název ohlašovny

Místo, ulice

Telefonní číslo

Písek

Operační a informační středisko HZS JK ÚO Písek

Vrcovická 2223

150, 212401

Městská policie Písek

Komenského 85

156, 213225

Městský úřad Písek

Velké náměstí 114

212761 - 7

Dobešice

Školní statek

Dobešice 350

271342

Hradiště

Hečko Štefan

Na Rozhledně 162

281894

Krejčí Josef

Na Ryšavce 167

281501

Zemědělské a obchodní družstvo

Hradiště

281944

Restaurace U SRNKů

Hradiště 19

281933

Restaurace U MICHALA

Ke Střelnici 200

281502

Nový Dvůr

Zemský hřebčinec

Nový Dvůr 1

214584

Tušil Vladimír

Nový Dvůr 41

0603/991066

Purkratice

Veřejná telefonní stanice

Purkratice 8

271389

Semice

Veřejná telefonní stanice

Semice 103

214605

Klusoň Jan

Semice 10

213270

Smrkovice

Střední soukromá uměleckoprůmyslová škola

Smrkovice 100

265938

Smola Zdeněk

Smrkovice 134

265951

 

2.       Ohlašovny požáru jsou řádně označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a vybaveny dokumentací, podle které plní tyto úkoly

 

a)       přebírají zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťují, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí;

b)       vyhlašují požární poplach místní jednotce PO a dále postupují podle poplachového plánu;

c)       oznamují nahlášenou událost na operační a informační středisko HZS.

Čl. 10

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu JSDH se provádí například těmito způsoby

 

a)       radiostanicí z operačního a informačního střediska HZS okresu Písek;

b)       přijímačem výzvy (pagerem);

c)       mobilními telefony;

d)       signálem ze sirény v délce 3x15 vteřin stálý tón s 2x7 vteřinovou prodlevou;

e)       místním rozhlasem signálem „hoří“ a oznámením místa, kde k požáru došlo;

f)         jiným náhradním způsobem (trubka, zvon, údery na kolejnici apod.).

Část III.

ZÁVĚREČNÁ   USTANOVENÍ

Čl. 11

1.       Porušení povinností a zákazů stanovených touto vyhláškou budou posuzována jako přestupek či správní delikt, nepůjde-li o čin trestný.

 

2.       Touto vyhláškou se ruší vyhláška Požární řád ze dne 31. října 1996.

 

3.       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.

 

 

 

Mgr. Michael Štojdl                                                                  JUDr. Luboš Průša

místostarosta                                                                          starosta

 


 


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písek

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna prijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.