SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ.

moderní, útulný apartmán

garážové parkování zdarma

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

připravili jsme pro vás knížky,
hry, mapy

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Podmínky požární bezpečnosti u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob

1. Povinnosti osob při používání tepelných spotřebičů

Každá osoba je povinna

-          při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), postupovat podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů;

-          dodržovat podle návodu na instalaci a užívání spotřebičů určené bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí, podlahových krytin a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot a zajistit, aby se v blízkosti spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva;

-          ukládat nevychladlý popel na bezpečné místo a do nehořlavých uzavíratelných nádob;

-          dbát na to, aby nebyly ponechány bez dozoru v provozu tepelné spotřebiče, jejichž technické provedení dozor vyžaduje (např. tepelné spotřebiče bez automatické regulace);

-          nepoužívat tepelný spotřebič při zjištění závady v jeho přívodu paliva nebo energie (např. plynu, topné nafty) až do doby odborného odstranění závady.

 

2. Povinnosti osob při používání komínů a kouřovodů

Každá osoba je povinna

-          komíny a kouřovody udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrolu komínů zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem (Vyhláška č. 111/1981 Sb. o čištění komínů);

-          skladovat hořlavé látky v půdních prostorách ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

 

3. Povinnosti osob při skladování a používání hořlavých a požárně nebezpečných látek

Každá osoba je povinna

-          pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých či hoření podporujících látek;

-          při skladování látek majících sklon k samovznícení podle druhu a způsobu umístění sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení;

-          ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny;

-          neukládat hořlavé kapaliny ve společných a ve sklepních  prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení, s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič;

-          v jednotlivých a řadových garážích ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů oleje na jedno stání. V hromadných garážích pohonné hmoty ani oleje neukládat, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel;

-          nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťovat na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

 

4. Povinnosti osob při skladování a používání kovových tlakových nádob na

propan-butan

Každá osoba je povinna

-          používá-li plynový spotřebič na propan-butan, umístit v bytě nebo v jiném objektu v jeho vlastnictví či užívání maximálně jednu provozní kovovou tlakovou nádobu o celkové hmotnosti obsahu 15 kg propan-butanu;

-          používá-li přenosný plynový spotřebič v bytě nebo jiném objektu ve svém vlastnictví či užívání mít zásobu propan-butanu nejvýše o celkové hmotnosti obsahu 5 kg;

-          umístit na lehko přístupném a dostatečně větraném místě, kde se nepoužívají jiné tepelné spotřebiče s otevřeným ohněm;

-          skladovat zásobní kovovou tlakovou nádobu na propan-butan jen ve zděných nebo plechových větraných přístavcích přístupných z volného prostoru nebo otevřených balkónech;

-          chránit nádobu proti slunečnímu záření a proti jiným vlivům, které mohou nepříznivě působit na její technický stav;

-          prostory, v nichž jsou uloženy kovové tlakové nádoby na propan-butan, zřetelně označit bezpečnostní značkou nebo tabulkou;

 

Zásobní kovové tlakové nádoby na propan-butan o celkové hmotnosti nad 5 kg nesmí osoba skladovat

-          v místnostech a prostorách pod úrovní okolního terénu nebo ve vzdálenosti menší než 2,5 m od otvorů do těchto míst;

-          ve světlících, půdách, garážích a kotelnách;

-          v místnostech určených ke spaní, v místnostech tvořících bytové příslušenství a v šatnách bytových jader;

-          na schodištích, chodbách a v jiných společných prostorech.

 

Ustanovení zde uvedená o skladování propan-butanu se přiměřeně vztahují i na skladování jiných kovových tlakových nádob k dopravě plynu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

 

5. Povinnosti osob při poskytování služeb

Poskytne-li osoba služby, při nichž může vzniknout požár, je povinna dodržovat k zabezpečení PO určené zvláštní předpisy nebo poskytovat služby stanovené povolením živnostenského úřadu.

 

6. Povinnosti osob při sklizni a skladování úrody

Jestliže osoba sklízí nebo skladuje úrodu a při této činnosti může vzniknout požár, je povinna zabezpečit zejména v místech výmlatu, stohování nebo skladování zásobu vody v množství alespoň 200 litrů a jiné věcné prostředky, které je možné použít ke zdolání požáru.


     KONTAKT

Domovní a bytová správa
města Písku

Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

ICO: 00512362
DIC: CZ00512362

tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE.