Rychlá volba

 

KONTAKT:
Domovní a bytová správa
města Písek
Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362


tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz


Další kontakty naleznete ZDE

 
 
Domovní řád

pravidla pro užívání a udržování domů a bytů

Zastupitelstvo města Písku stanovuje dnem 9.4.2006 tato pravidla pro užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví města Písku.

Obecná ustanovení

Základní práva a povinnosti majitele domů, bytů, nájemců bytů a místností nesloužících k bydlení upravuje občanský zákoník a předpisy s ním související a zákon č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Tato pravidla upravují provoz domu zejména ve věcech, které nejsou upraveny zákonnými předpisy.

Čl. 1

Nájem

1.   Obec přiděluje (postupuje) do nájmu ze svého majetku byty občanům na základě rozhodnutí rady města Písku v souladu s vyhláškou o přidělování obecních bytů do nájmu občanům.

Byty jsou přidělovány do nájmu nájemní smlouvou, kterou může sepsat jménem obce i právnická osoba  pověřená správou domů s byty.  (Domovní a bytová správa města Písku apod.).

Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechá nájemci za nájemné byt do užívání. Nájemní smlouva, protokol o převzetí bytu a evidenční list nájemníka  obsahují i popis příslušenství bytu, popis stavu bytu a jeho příslušenství včetně vybavení zařizovacími předměty, výši nájemného a výši záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

2.   Nájemce je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a podle jejich určení, řádně užívat služeb spojených s užíváním bytu a dodržovat všechny předpisy o užívání bytového majetku. Je povinen dodržovat ustanovení tohoto domovního řádu a vytvářet podmínky zaručující všem obyvatelům domu nerušené užívání bytů, nebytových prostor, bytových a nebytových jednotek a společných částí domu a výkon jejich práv. Nájemce bytu odpovídá za škody, které v domě a v bytě způsobí osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti nebo návštěvy nájemce.

3.  Při zániku nájmu bytu je nájemce povinen odevzdat byt pověřenému zástupci obce ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V bytě musí být provedeny všechny drobné opravy, jejichž potřeba vznikla v průběhu užívání bytu. Stejně tak je nájemce povinen odstranit závady , které vznikly jeho zaviněním. O vrácení bytu a předání bytu bude sepsán zápis. U zjištěných závad bude uveden způsob a lhůta jejich odstranění včetně otázek jejich úhrady.

4.   Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jiné změny v bytě bez předchozího souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad.

5.   Vlastník domu je oprávněn provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě jen po dohodě s nájemcem. Vlastník domu je povinen o těchto opravách včas informovat nájemce. Nájemce musí umožnit neprodleně provedení úprav nařízených orgánem státní správy a nutných oprav plynoucích z udržovací povinnosti správy domu, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti vznikla.

6.   Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i užívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním spojeno.

Čl. 2

Vlastnictví

1. Prohlášením vlastníka budovy podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších       předpisů vlastník budovy svým prohlášením určuje prostorově vymezené části budovy, které se     stanou jednotkami a společnými částmi domu.

2. Vlastnictví jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů spojené se     spoluvlastnickým podílem na společných částech domu vzniká vkladem prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí. Poté jsou jednotky v domě užívány na základě nájemních vztahů a   vlastnických vztahů.

 

3.  Vlastníci jednotek jsou povinni užívat jednotku, společné části domu a zařízení řádně a podle jejich určení, řádně užívat služeb spojených s užíváním jednotky tak, aby byl zajištěn výkon práv pro ostatní uživatelé jednotek v domě.

Čl. 3

Správa domu

Vlastník domu nebo vlastníci jednotek mohou za účelem správy a údržby domu, bytových a   nebytových jednotek a společných částí domu ustanovit na základě písemných smluv pověřeného       zástupce (dále jen správce domu).

Čl. 4

Užívání společných částí a zařízení domu

1.   Společné části domu a zařízení, jimiž se rozumějí všechny prostory a zařízení v domě s byty, nebytovými prostory, které nejsou na základě platné nájemní smlouvy nebo z titulu vlastnického práva oprávněně užívány jedním nebo více nájemci, vlastníky jednotek, se užívají  jen k účelům, ke kterým byly určeny (zkolaudovány). Vchody, průjezdy, chodby, schodiště, dvory, půdy a jiné společné prostory se udržují volné. Umisťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu, zejména jízdních kol, motocyklů, nábytku, obuvi apod. ve společných prostorách (prádelny, sušárny, kočárkárny), pokud tyto nebyly k tomuto účelu vyhrazeny, není zásadně dovoleno. Na půdách není dovoleno uskladňovat předměty, rozdělovat půdy přepážkami, kouřit a užívat otevřeného ohně. Klíč od půdy je uložen u osoby určené správcem domu a nebo ponechán zavěšen na místě přístupném všem nájemcům, vlastníkům jednotek. Je zakázáno kouřit na chodbách, vestibulech, sklepech a ostatních společných částech domu.

2.   Způsob využití společných částí domu stanoví a může změnit vlastník domu, vlastníci jednotek.

Čl. 5

Zajištění pořádku a čistoty v domě

1.  Pořádek a čistotu ve společných částech domu zajišťuje vlastník. Úhrada za úklid společných částí      domu je zahrnuta do ceny plnění poskytovaných s užíváním bytu a rozúčtuje se podle zvláštních     předpisů jednotlivým nájemcům. Úklid prostor, které nejsou společné, zajišťují jednotlivý nájemci      nebo vlastníci jednotek.

Pokud si se souhlasem vlastníka zajišťují nájemci dle rozpisu sami úklid společných částí domu, neplatí úhradu za úklid.

2.   Nájemci, vlastníci jednotek a všechny osoby, které s nimi bydlí nebo které je navštěvují, jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve společných částech domů a na přístupových komunikacích.

3.   Společné části domu musí být udržovány v čistotě a řádném stavu. Čistění se provádí způsobem zdravotně nezávadným. Schody, chodby a výtahové kabiny nutno mýt nejméně jednou týdně. Stejně často je třeba zametat a čistit schody do sklepů, volné prostory ve sklepě a na půdě, čistit zábradlí, domovní dveře a průjezdy. Alespoň jednou týdně je třeba vlhkým hadrem stírat a čistit schody a chodby a alespoň jednou za půl roku je třeba čistit schodištní osvětlovací tělesa a schodištní okna a ostatní společné prostory, příslušenství a zařízení.

4.   Vlastník, vlastníci jednotek zajistí odstranění nebo zmírnění závad ve schůdnosti chodníku, který je přilehlý k nemovitosti.

5.   Odpadky a vychladlý popel se vysypávají pouze do nádob (tak, aby docházelo ke třídění odpadu) k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co nejvyšší čistota a aby nemohlo dojít k poškození majetku druhých nájemců a vlastníků jednotek. Vlastník je povinen obstarat potřebný počet nádob na shromažďování pevných domovních odpadů. Nádoby na popel a odpadky musí být umístěny na místě přístupném obyvatelům domu, kde nezpůsobují hygienické a estetické závady a odkud lze nádoby bez zvláštních potíží a časových ztrát vynášet ke sběrným vozům. Do sběrných nádob není dovoleno sypat žhavý popel, suť, neskladné předměty  nebo předměty, které by mohly sběrné nádoby nebo mechanismus sběrných vozů poškodit, biologický odpad, plasty, sklo apod. Tyto předměty se ukládají na sběrná místa, místa se separačními nádobami zřízená ve městě. Uzamyká-li se dům v denní dobu, je třeba, aby v den určený pro odvoz popela a odpadu byl dům ve stanovenou dobu odemčen a přístupný osobám provádějícím vynášku a odvoz.

6.   Domovní světlíky musí být udržovány v čistotě. Není dovoleno je přepažovat, ukládat v nich palivo nebo jiné předměty, odhazovat do nich odpadky a vyklepávat do nich jakékoli předměty.

7.   Větrání bytů do vnitřních prostorů domu je zakázáno, pokud k tomu tyto prostory nejsou určeny (např. některé pavlače).

8.   Odklízení sněhu z teras a balkónů smluvně přidělených k výhradnímu užívání jednomu nebo více nájemcům, vlastníkům jednotek je jejich povinností.

Čl. 6

Ostatní zařízení v domě

1.   Ke komínovým dvířkům, k hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím otvorům a jiným podobným zařízením pokud jsou ve společných prostorách, musí být vždy zajištěn volný přístup.

2. Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu z důvodu havárie apod., musí zajistit, aby jejich opětné otevření bylo všem nájemcům včas oznámeno.

Čl. 7

Klíče a jejich užívání

1.   Každý nájemce bytu (nebytového prostoru) má právo na bezplatné dodání dvou  klíčů od hlavních vstupních dveří do domu, dvou  klíčů od bytu,  jeden  klíč od zadních vstupních dveří od domu, jeden  klíč od kočárkárny, kolárny, a společných předsklepních prostor a od výtahu.

2.   Každý, kdo má domovní klíč, je povinen zabezpečit zamezení přístupu cizích osob do domu,  zejména v době nočního klidu.

3.   Nájemce je povinen po skončení práva na užívání bytu odevzdat správci domu všechny klíče, které má k zámkům v domě, bez náhrady, a to nejpozději při odevzdání vyklizeného bytu.

4.  Pro možnost řešení nepředvídaných havárií se uživatelům bytů doporučuje, aby při  dlouhodobé nepřítomnosti nechávali u sousedů kontakt na osobu, která v případě nouze byt zpřístupní.   Neučiní-li tak, bude ve vážné situaci postupováno podle příslušných předpisů a byt bude otevřen na náklady uživatele.

Čl. 8

Praní a sušení prádla

1.   Nájemce bytu a vlastník jednotky používá prádelnu podle pořadí stanoveného vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, stanoví pořadí správce domu. Přitom přihlíží k počtu členů jednotlivých domácností. Určené pořadí se v domě zveřejní a nájemci bytů a vlastníci jednotek jsou povinni se jím řídit.

2.   Se zařízením prádelny je nutno zacházet s co největší šetrností a dodržovat pokyny k provozování zařízení. Při praní je nutno větrat, aby zařízení prádelny, strop a stěny nebyly zbytečně poškozovány párou. Větrání do vnitřních prostorů domu je nepřípustné. Není dovoleno v kádi na prádlo mýt nečisté nebo zablácené předměty.

3.   Po použití prádelny je nájemce a vlastník jednotky povinen ji řádně uklidit a vyčistit a odevzdat bezodkladně osobě určené správcem domu. Tato osoba zkontroluje stav zařízení, popřípadě stav elektroměru, vodoměru apod.

4.   Poplatek za užívání domovních prádelen vybavených mechanickým zařízením se řídí příslušným cenovým předpisem, umožňují-li to cenové předpisy. Správce domu je povinen provádět vyúčtování za používání tohoto zařízení podle evidence za tímto účelem v domě vedené.

5.   V bytech, bytových jednotkách lze prát v pračkách pro domácnost jen tehdy, nedojde-li tím ke zhoršení stavu užívaného bytu ani k závadám v odběru teplé vody, a dále za předpokladu, že jsou podloženy a umístěny tak, aby nepůsobily nadměrný hluk.

Poškození a závady, které by vznikly v bytě, případně v jiných bytech, bytových jednotkách, následkem praní v pračkách pro domácnost, je nájemce, vlastník jednotky povinen odstranit na svůj náklad, popř. nahradit škody tím způsobené.

6.   V prádelně a v bytech je dovoleno používat strojního zařízení (praček, ždímaček) pouze v době od 6.00 hod. do 22.00 hod. V době nočního klidu (tj. od 22.00 hod. do 6.00 hod.) není dovoleno prát ani v prádelně ani v bytech.

7.   Prádlo se suší v určených sušárnách. Tam, kde nejsou zřízeny, může se sušit i na půdách. Za příznivého počasí je možné sušení prádla mimo dům v místech k tomu určených. V době mrazů nesmí být půdní okénka a okna v sušárnách otevřena. Uživatelé prádelen a sušáren jsou povinni zajistit krátkodobé a intenzivní větrání těchto místností Sušit prádlo na veřejných prostranstvích a zelených pásech v sídlištní zástavbě, kromě míst k tomu určených, je zakázáno.

8.   Pro používání sušáren (jiných prostorů určených k sušení prádla) platí přiměřeně ustanovení domovního řádu jako pro používání prádelen.

Čl. 9

Sklepy a ukládání paliva

1.   Sklepní prostory jsou určeny k ukládání paliva, zásob a movitých věcí. Jsou-li ve sklepě ukládány potraviny, musí nájemce a vlastník jednotky učinit opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem šíření jiné nákazy (v důsledku plísně, hniloby apod.) nebo zápachu, rozšiřování hmyzu a hlodavců.

2.   V době mrazů musí být sklepní okénka dobře uzavřena.

3.   Nájemce bytu nebo vlastník jednotky, pro něhož bylo dovezeno palivo, je povinen postarat se ihned o úklid paliva a řádné očištění společných prostorů v domě, jakož i chodníku, případně vozovky a po řádném zametení je opláchnout vodou.

4.  Ukládání předmětů ve společných prostorách sklepů, komunikačních chodbách ve sklepě je striktně zakázáno.

Čl. 10

Vyvěšování, vykládání, klepání a čištění věcí

1.   V oknech do ulic a na náměstí se nesmí vyvěšovat a vykládat prádlo, peřiny a podobné předměty. Sušit prádlo na balkónech, lodžiích a terasách vedoucích do ulic a na náměstí je přípustné pouze do výšky krytého (částečně zakrytého) zábradlí. Je zakázáno v těchto místech instalovat rámové konstrukce na věšení prádla na okna a balkóny. Předměty nečisté - nevzhledné nebo zapáchající není vůbec dovoleno vyvěšovat a vykládat, a to ani v ostatních oknech a balkónech. Je třeba dbát, aby voda z prádla nestékala a aby vyvěšené prádlo nestínilo okna jiných bytů, bytových jednotek

2.   Květiny v oknech, na balkónech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

3.   Vyklepávat a vytřepávat jakékoli předměty (např. koberce, rohožky, matrace, šaty apod.) je možno pouze na místech k tomu určených, a to tak, aby nedocházelo k poškozování majetku druhých nájemců, vlastníků jednotek. Znečistěný prostor musí nájemce uvést do pořádku.

4.   Je zakázáno klepat šaty, čistit obuv a vyklepávat prach nebo vyhazovat předměty na chodbách, schodištích, půdách, z oken a balkonů.

Čl. 11

Klid v domě

1.   Nájemci  a vlastníci jednotek jsou povinni chovat se tak, aby sami a ani osoby, které s nimi bydlí nebo se u nich zdržují, neobtěžovali ostatní obyvatele domu a sousedy nadměrným hlukem.

2.   Pronajímatel, nájemníci a vlastníci jednotek jsou povinni zabezpečit, aby se při provozu zařízení a jejich používání zamezilo vzniku a šíření hluku, jehož se lze vyvarovat. Zejména musí dodržovat návody a jiné pokyny pro obsluhu, provoz a údržbu zařízení. To platí i pro jinou činnost, při níž může vznikat hluk.

3.   Hlučnost projevu osob se musí ve všech místech jejich pobytu omezit na míru přiměřenou místu pobytu a jeho podmínkách. To platí zejména o době nočního klidu od 22.00 hod. do 6.00 hod. V době noční klidu je každý občan povinen nerušit noční klid. Není dovoleno zpívat, hlučně se bavit,  používat vysavačů prachu a jiných hlučných přístrojů a zařízení. Hudební nástroje, rozhlasové a televizní přístroje a jiná zařízení k reprodukci zvuku se mohou používat jen takovým způsobem, aby nezúčastněné osoby nebyly rušeny.

4.   Nájemníci a vlastníci jednotek jsou povinni odrušit  elektrické spotřebiče, působí-li poruchy příjmu rozhlasových nebo televizních přijímačů ostatním nájemcům.

Čl. 12

Domácí zvířata

1.   Chovat a mít kočky, psy a drobné domácí zvířectvo v domech a bytech je dovoleno. S tímto právem je spojena povinnost chovatelů, že působí-li, či hrozí chovem domácího zvířectva zdravotní, hygienické závady nebo ruší-li ostatní obyvatele domu, je povinen držitel zvířete učinit taková opatření, aby závadný stav byl odstraněn.

2.   Držení domácích zvířat a jeho podmínky upravuje obecně závazná vyhláška pro město Písek.

3.   Zvířata se nesmí chovat ve sklepech, na chodbách, na půdách obytných domů nebo na verandách, balkónech, dvorech, zahradách, které k tomu nejsou určeny.

Čl. 13

Garážování motorových vozidel

1.   Parkování a garážování motorových vozidel na dvorech a zahradách obytných domů, i na zatravněných veřejných plochách je zakázáno. Výjimky může povolit vlastník pozemku v místech, kde jsou pro to vhodné, zejména bezpečnostní podmínky a nebude tím rušeno užívací právo ostatních nájemců, vlastníků jednotek.

2.   Nájemci a vlastníci garáží jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení domovního řádu a zejména zásady pro udržování pořádku a čistoty, dodržování nočního klidu apod. Dále jsou povinni udržovat garáž a její bezprostřední prostranství v takovém stavu, aby nenarušovala vzhled okolí.

3.   Držitel motorového vozidla (osoba odpovídající za jeho provoz) je povinen věnovat péči elektrické výzbroji, palivovému systému a nádrži a udržovat tyto součásti v takovém stavu, aby nemohlo dojít k požáru či znečištění okolí.

4.   V garáži je dovoleno provádět jen drobné úpravy vlastního vozidla.

5.   V garáži je dovoleno spouštět a uvádět v chod motor jen v nezbytně nutné míře. Po nastartování musí vozidlo neprodleně opustit prostory garáže. Nepřipouští se další chod motoru na prázdno ani v garáži ani ve společných prostorách domu a bezdůvodné manévrování, pojíždění a projíždění vozidel jak v garáži, tak i na dvorech apod.

6.   Uživatel garáže je povinen dbát, aby při spouštění a provozu vozidla nezatěžoval ostatní nájemce, vlastníky jednotek nadměrným hlukem, výfukovými plyny a nečistotou.

7.   V garáži je zakázáno manipulovat se zdroji ohně, ať již s chráněným nebo nechráněným plamenem, se žhavícími nebo žhnoucími předměty jakéhokoli druhu a povahy. V garáži je zakázáno kouření.

8.   Je zakázáno vylévat zbytky pohonných látek, olejů a čistících prostředků do kanalizačních odpadů. K zasypání nečistot je možno použít pouze přípravky k tomu určené.

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

Tento domovní řád nabývá účinnosti dnem 11.5.2006