Rychlá volba

 

KONTAKT:
Domovní a bytová správa
města Písek
Fügnerovo nám. 42
Písek 397 01

IČO: 00512362
DIČ: CZ00512362


tel.: 382789011
fax: 382789038
e-mail: info@dbspisek.cz
ID DS: giikjhz

Podatelna přijímá soubory ve formátu pdf.


Další kontakty naleznete ZDE

 
 
Informace k vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2017

zveřejněno: 12.03.2018

Tak jako každoročně obdrží v počátku měsíce dubna nájemníci a vlastníci bytových i nebytových jednotek ve správě DBS roční vyúčtování služeb spojených s jejich užíváním. Služby spojené s užíváním bytu jsou dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, osvětlení společných prostor v domě, provoz výtahu, úklid společných prostor v domě, provoz a čištění komínů a umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu.

Rádi bychom se zaměřili na nejvýznamnější služby:

 

1) Dodávka tepla a poskytování teplé vody - zákonná vyhláška č. 269/2015 Sb., stanoví:

 

- roční vyúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a dodávky TUV se provedou nejpozději do 4 kalendářního měsíce po uplynutí zúčtovacího období,

- náklad na tepelnou energii na vytápění bude rozdělen 40 % základní složka (m2 vytápěné plochy bytu) a 60 % spotřební složka (dle naměřených hodnot),

- náklady na tepelnou energii na ohřev TUV bude rozdělen 30 % základní složka (dle m2) a 70 % spotřební složka (dle m3),

- náklady na spotřebovanou studenou vodu použitou k výrobě TUV se rozdělí konečným spotřebitelům v poměru náměrů instalovaných vodoměrů na TUV (není již rozděleno na základní a spotřební složku).

 

2) Dodávka studené vody (vodné - stočné)

 

- bude rozúčtována v souladu s platným cenovým výměrem. U bytových jednotek osazených bytovými vodoměry na SV, poměrovým rozdělením dle jednotlivých náměrů. U domů, kde nejsou bytové či nebytové jednotky osazeny vodoměry na SV, bude postupováno v souladu s ustanovením vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

 - roční směrná čísla spotřeby vody zohledňující počet obyvatel v bytě v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů, podle přílohy č. 12 k vyhlášce
č. 428/2001 Sb.

 

Lhůta stanovená pro reklamace bude součástí doručeného vyúčtování, pozdější uplatňování reklamací bude bráno v úvahu pouze u výjimečných případů. Reklamace je nutno uplatňovat písemnou formou na adrese: Domovní a bytová správa města Písku (DBS města Písku), Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek.

 

Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

 

Vrácení přeplatků nad 50,- Kč bude probíhat na základě doručených poštovních poukázek. V případě zájmu o převod přeplatku na bank. účet musí žadatel doručit na DBS města Písku písemnou žádost s číslem bank. účtu do 11.05.2018. U právnických osob musí být písemná žádost vždy. Možno použít žádost uveřejněnou na stránkách DBS.

 

Vybírání nedoplatků bude probíhat zasláním poštovní poukázky, kterou bude nutno uhradit (bezhotovostním převodem, v hotovosti na pokladně DBS nebo v hotovosti na pobočkách České pošty) do 31.07.2018 (u reklamačních řízení do 31.8.2018). Případné dotazy zodpoví oddělení nájemné: tel. 382 789 025, 382 789 026.

 

Úřední hodiny pro přijímání reklamací:   pondělí           7.00 – 17.00

                                                                          středa             7.00 – 17.00

                                                                          pátek              7.00 – 10.30

 

Kontaktní telefony:  Vyúčtování tepla a TUV                 382 789 035

                                     Vyúčtování studené vody             382 789 027

                                     Vyúčtování ostatních služeb       382 789 025, 382 789 020